Monday, 4 December 2023

แจ้ง! “ทายาทเกษตรกร” ยื่นคำขอรับ “มรดกสิทธิในที่ดิน” ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ก.ค. 66

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้เสียชีวิตของเกษตรกร

ผู้ได้รับการจัดที่ดินกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง พบว่า มีเกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินเสียชีวิตทั้งสิ้น 205,930 ราย

ทั้งนี้ ได้แจ้งไปยังทายาทให้มาดำเนินการ “ยื่นคำขอ” จัดที่ดินแทนที่ ตามระเบียบฯ แล้ว จำนวน 18,542 ราย คิดเป็นเนื้อที่ 349,561 ไร่

สำหรับทายาทเกษตรกรที่ยังไม่ได้ยื่นคำขอ สามารถดำเนินการยื่นคำขอรับมรดกสิทธิ/ขอรับการจัดที่ดินแทนที่ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ก.ค.66

ช่องทางการยื่นขอรับมรดกสิทธิในที่ดิน
โดยดำเนินการยื่นคำขอรับมรดกสิทธิ ขอรับการจัดที่ดินแทนที่ ได้ใน 2 ช่องทาง :

1.ส.ป.ก.จังหวัด (ในวันเวลาราชการ)
2.ยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https:// servicecenter.alro.go.th/สปก.

ทายาทของผู้ได้รับการจัดที่ดินที่เสียชีวิต ก่อนวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 จะต้องมายื่นคำขอรับการตกทอดมรดกภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 หากไม่มาภายในกำหนด ส.ป.ก. จะประกาศเป็นที่แปลงว่าง และจัดให้เกษตรกรหรือผู้ประสงค์จะทำเกษตรกรรมรายอื่น

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วน ส.ป.ก. 1764 หรือ โทร. 0-2282-9004

เรียบเรียงโดย ธรรมะเกษตรก้าวหน้า